Get a free hosting or choose from the Best Web Hosting service

       


 

วิธีทำขนมถั่วไส้หวาน โดย อ.รจนา ปั้นปิตานุสรณ์


 
ร่างขอบเขตงาน(TOR)โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ
กำหนดการชำระเงินลงทะเบียน ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
แบบบันทึกหลังการสอน
รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ประจำปีการศึกษา 2556
แบบฟอร์มวิชาโครงการ

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน เทียบโอนประสบการณ์ระดับ ปวช. และปวส.
ข่าวด่วน!! สำนักอำนวยการ


 

พิธีลงนามความร่วมมือ

    ในวันจันทร์ ที่ 18 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือและเชิดชูเกียรติ ระหว่างวิทยาลัยร่วมกับสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
 รูปภาพ

 

กิจกรรม "แห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา 2557"

    ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557 นำโดยท่านผู้อำนวยการภาวิดา ศรีสุนทร คณะครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ได้ร่วมกันแห่เทียนไปถวาย ณ วัดเขาดิน เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมไทย
 รูปภาพ

 
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557


     วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ได้จัด "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557" นำโดย ดร.ภาวิดา  ศรีสุนทร ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และ นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น เข้าร่วมพิธี ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อแสดงความเคารพ ระลึกถึงพระคุณ ของครูผู้ให้วิชาความรู้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการเรียนและการทำงาน ในวัน 19 มิถุนายน 2557
 รูปภาพ

 
ปฐมนิเทศหลักสูตรระยะสั้น


     ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 149  ดร.ภาวิดา ศรีสุนทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในงานปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 149 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลต่างๆในการเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  นอกจากนี้ในงานยังมีการแนะนำอาจารย์ที่สอนหลักสูตรระยะสั้นเพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นได้รู้จัก พอเสร็จจากปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นก็ต่างแยกย้ายเข้าห้องเรียนที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้
 รูปภาพ

 
บรรยากาศการเปิดภาคเรียน


     วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เป็นวันที่ 1 ของภาคเรียน โดยในช่วงเช้า ดร.ภาวิดา  ศรีสุนทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้กล่าวต้อนรับนักเรียนและให้โอวาทแก่นักเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียนวันแรก 
 รูปภาพ

 
อาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน ในเทศกาลสงกรานต์ 2557 


     วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีเปิดโครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน บริเวณหน้าห้าง Big C จังหวัดชลบุรี โครงการนี้ได้จัดขึ้นทุกปีโดยกระทรวงศึกษา­ธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับกระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก "ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน" ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเปิดให้บริการจำนวน 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2557 เพื่อให้บริการตรวจสภาพรถ โดยเชิญชวนประชาชนที่เดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวตรวจสภาพรถยนต์/รถจักรยานยนต์...­ฟรี 
 รูปภาพ

 

    

 

บริการนักเรียน-นักศึกษา

บริการอาจารย์-เจ้าหน้าที่
Facebook