ระบบสารสนเทศ
แผนกวิชา
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
แผนกวิชาช่างยนต์
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
วิจัย นวัตกรรม สิงประดิษฐ์
Counter
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday91
mod_vvisit_counterYesterday226
mod_vvisit_counterThis week317
mod_vvisit_counterThis month3886
mod_vvisit_counterAll523964

 
โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ได้จัดการอบรมโครงการให้ความรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด นายคฑาวุธ เทพยศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการและให้ข้อคิดเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด โดยมี ด.ต.เอกวัฒน์ สุขน้ำดำ      จากสถานีตำรวจภูธรศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน    โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดที่อาจเกิดขึ้นในกลุ่มนักนักเรียนของวิทยาลัย และรู้ถึงโทษของยาเสพติดประเภทต่างๆ
รูปภาพ

 
MOU วิทยาลัยเทคนิคบางแสนและวิทยาลัยเทคโนโลยีและการคมนาคมยูนนาน

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคบางแสน และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการคมนาคมยูนนาน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีการบำรุงซ่อมแซมยานพาหนะพลังงานใหม่ โดยมีนายประเวศ คำหงส์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวต้อนรับ นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบางแสน Mr.Yang Jin Hua ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการคมนาคมยูนนาน Mr.Zha Lin Ping อธิบดีฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ และได้เข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาเทคโนโลยีการบำรุงซ่อมแซมยานพาหนะพลังงานใหม่ ณ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน
รูปภาพ

 
โครงการเข้าค่ายละลายพฤติกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการ ธนรัตน์ ทองหยัด พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ จัดโครงการเข้าค่ายละลายพฤติกรรม อบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน โดยจัดให้นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ ทุกแผนกวิชา ในวันที่ ๒๕ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ค่ายพุทธบุตร มูลนิธิพระธรรมสัจจะ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
รูปภาพ

 
ทำบุญตักบาตร "กตัญญู น้อมจิตบูชาครู"

วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ได้จัด "พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561" นำโดย ดร.เชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และ นักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น เข้าร่วมพิธี ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแสดงความเคารพ ระลึกถึงพระคุณของครูผู้ให้วิชาความรู้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการเรียนและการทำงาน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561
รูปภาพ

 
โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพ
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายโสภณ อินทร์เพ็ญ กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อก้าวสู่อาชีพพร้อมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เป็นการพัฒนาขีดความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา มีนักเรียนจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีและนักเรียนของวิทยาลัยเทคนิคบางแสนเข้ารับการอบรม โดย วิทยากรของ บริษัท วิสดอมไวด์ จำกัด เป็นผู้ให้การอบรม ณ ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 2
รูปภาพ

 
อาชีวะ ผนึกกำลังไมเนอร์ สร้างคนคุณภาพสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ซึ่งเป็นความร่วมมือเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยมีนายประเวศ คำหงส์ ผู้อำนวยการศูนย์อีอีซี กล่าวต้อนรับนายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นางปัทมาวลัย รัตนพล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทไมเนอร์ นายเชาวฤทธิ์ ลำพาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และ นายอติวิท เติมลาภ ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาและความร่วมมือ ณ ห้องประชุมวอนนภา ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก วิทยาลัยเทคนิคบางแสน พร้อมเยี่ยมชมบูธการจัดการสอนและการนำเสนอผลงานของแต่ละสถานศึกษาในเขต จังหวัดชลบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมงานในครั้งนี้
รูปภาพ

 
ประฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 2 นายธนรัตน์ ทองหยัด รองผุู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการปฐมนิเทศ โดยมีนายเชาวฤทธิ์ ลำพาย เป็นประธานการปฐมนิเทศ กล่าวถึงระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆของวิทยาลัย แนวทางการศึกษาให้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และสามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกันในวิทยาลัย
รูปภาพ

 

e-office
คลังข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
คลังข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
บริการนักเรียน-นักศึกษา
Facebook