Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่งานหลักสูตร 1 อัตรา >>รายระเอียด<<

ประกาศรับสมัคร นักศึกษาหลักสูตร ปวช. และปวส. ภาคพิเศษ(เทียบโอนความรู้และประสบการณ์) 2/2558

รายวิชาที่เปิดสอน วิชาชีพระยะสั้นรุ่นที่ 3/2558


 

การประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประกาศการประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2559

ประกาศเชิญชวนร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศผู้ชนะการประมูลการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนประจำตัวผู้เรียน(เครื่องมือ)

ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน


 

วันแม่แห่งชาติ ปี 2558

วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ที่ผ่านมา
ชมภาพคลิก

 

การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด

วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีเข้ารับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด ในระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร 5
ชมภาพคลิก

 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมอาชีพ

ดร.ภาวิดา ศรีสุนทร ผู้อำนวยการได้เป็นประธานเปิดงาน โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมอาชีพ ทั้งนี้คณะครูอาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ได้เข้าร่วมโครงการการอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมอาชีพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษาเพื่อพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างวิชาชีพสร้างรายได้ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี
รูปภาพ

 

เข้าศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ผู้บริหาร ครู นำนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงานและชื่นชมพระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี ในด้านการเกษตร รวมถึงพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาการเกษตร โดยรวบรวมและแสดงข้อมูลของโครงการตามพระราชดำริ วิวัฒนาการด้านการเกษตรจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนผลงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ประชาชนเข้าชมและรำลึกถึงพระราชกรณียกิจด้านการเกษตร และะเรียนรู้ถึงพระอัจฉริยภาพในการพัฒนาการเกษตรของพระองค์สืบไป
รูปภาพ

 

ยินดีตอนรับคณะศึกษานิเทศ

ดร.ภาวิดา ศรีสุนทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ยินดีตอนรับคณะศึกษานิเทศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ที่มาตรวจเยี่ยมและนิเทศภายใน
รูปภาพ

 

คืนกำไรจากการขายกาแฟสดของโครงการศูนย์บ่มเพาะ


    ดร.ภาวิดา ศรีสุนทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คืนกำไรจากการขายกาแฟสดของโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี เป็นเงิน 10,820.- บาท ให้กับนักศึกษา ปวส.ผู้พิการทางการได้ยินที่เข้าร่วมโครงการ
 รูปภาพ

 

    

 

บริการนักเรียน-นักศึกษา

บริการอาจารย์-เจ้าหน้าที่
Facebook