Joomla TemplatesBest Web HostingBest Joomla Hosting

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 2/2558 [25/6/2558]


 

คืนกำไรจากการขายกาแฟสดของโครงการศูนย์บ่มเพาะ


    ดร.ภาวิดา ศรีสุนทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คืนกำไรจากการขายกาแฟสดของโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี เป็นเงิน 10,820.- บาท ให้กับนักศึกษา ปวส.ผู้พิการทางการได้ยินที่เข้าร่วมโครงการ
 รูปภาพ

 

ปฐมนิเทศนักเรียนระบบเทียบโอนประสบการณ์


    วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี โดยท่าน ดร.ภาวิดา ศรีสุนทร ผู้อำนวยการวิทยาลัย ฯ และท่านรองฯ ประหยัด นามวงษ์ ร่วมกับงานแนะแนวนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และประกาศนียบัตรชั้นสูง (ระบบเทียบโอนประสบการณ์ )ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 2 
 รูปภาพ

 

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี"


    การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "จัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี" ของวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี โดยท่าน ดร.ภาวิดา ศรีสุนทร และท่านรองฯ ประหยัด นามวงษ์ นำทัพจัดทำร่างแผนกลยุทธ์ปี 2558-2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี 
 รูปภาพ

 

เปิดบ้านสารพัดช่างชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2557


    ท่านพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดงาน "Open House เปิดบ้านสารพัดช่างชลบุรี" วันนี้ 25 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ดย ดร.ภาวิดา ศรีสุนทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรีกล่าวรายงานการเปิดงาน
 ภาพบรรยากาศการเปิดงาน

 

ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ 2558


    ในวันที่ 8 มกราคม 2558  วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี ได้จัดทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558   
 ประมวลภาพกิจกรรม

 

วิธีทำขนมถั่วไส้หวาน โดย อ.รจนา ปั้นปิตานุสรณ์


 
ร่างขอบเขตงาน(TOR)โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ
กำหนดการชำระเงินลงทะเบียน ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
แบบบันทึกหลังการสอน
รายงานการประเมินตนเอง(SAR)ประจำปีการศึกษา 2556
แบบฟอร์มวิชาโครงการ

แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงาน เทียบโอนประสบการณ์ระดับ ปวช. และปวส.
ข่าวด่วน!! สำนักอำนวยการ


 

    

 

บริการนักเรียน-นักศึกษา

บริการอาจารย์-เจ้าหน้าที่
Facebook